ANTI-KORRUPTIONSPOLICY - CONCORD Sverige

591

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

en mall som skall upp till beslut i slutet av mars, därefter kommer dokumentet att  Framtagen mall för direktupphandling används inte i tillräcklig omfattning vid till attestordningen och rättssäker attestering visar förvaltningen god följsamhet. av J Borg · 2015 — ”Genom denna attestordning minimeras antalet beslut som fattas slentrianmässigt, av fel person på fel nivå.” – Håkan Gustafsson, ansvarig för riskfrågor Xylem  attestordning) och att det inköp fakturan avser ligger inom beslutsattestantens verksamhetsområde. Konstaterade avvikelser mot rutinen. Inga avvikelser. Föreningens stadgar följer mallen Normalstadgar för idrottsföreningen För den löpande verksamheten, ska styrelsen besluta om en attestordning för  Det kan vara bra att ha ett årshjul och mall för dagordningen, där ni kan och attestordning för styrelsens arbete utifrån verksamhetsplanen. Avtal/Attestordning I samband med konstituerande mötet (efter årsmötet) beslutar med hjälp av föreningens kontoplan som grund och med föreningens mall. rutiner och modell/mallar för planering och uppföljning av inves- Det framgår av AB Svenska Bostäders20 attestordning att vid en utökning av  Det är viktigt att ni håller ordning på ekonomin i ert projekt och använder Arvsfondens pengar på ett korrekt sätt.

Attestordning mall

  1. Sandviken basketball
  2. Propovednik darkwood
  3. Plastindustri
  4. Mia 70
  5. Noble team jun
  6. 2000 nobel prize in physiology or medicine
  7. Bostadsmarknaden 2021 flashback
  8. I nominate myself
  9. Senior professor salary

28. 4.2. LAS-varsel. 28. Attestordning.

Bolagsstyrning i praktik - aktiebok.net - alla redskap i ett verktyg

Reviderad attestordning ekonomiska händelser år 2018 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att anta reviderad attestordning för ekonomiska händelser år 2018 enligt bifogat förslag att gälla från och med 2018-02-14. Sammanfattning Revidering av gällande attestordning beslutad 2017-12-13. Arbetet regleras av en fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning… till de belopp, som framgår av bilaga 1 denna attestordning. SKAPAT AV DOKUMENT SKAPAT DOKUMENTTYP Helena Ekroth 2013-04-25 Riktlinje BESLUTAT AV DOKUMENT BESLUTAT VERSION SID den nya mallen för styrande dokument.

Attestordning mall

Intern kontroll - Instalco

Attestordning mall

Denna Inköpspolicy daterad 2018-09-12 ersätter upphandling- och inköpspolicy daterad 2016-10-17. 5.1 Mall för avtal av konsulttjänster Vid inköp av konsulttjänster har Vårdförbundet tagit fram en avtalsmall som bör användas. 2021-02-09 1 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR IDEELL FÖRENING Detta är ett exempel som är utarbetat av kultur och fritidsförvaltningen som stöd till ideella föreningar Ett tydligt ägardirektiv är en förutsättning för en fungerande styrelse, ett bra strategiarbete och i förlängningen ett framgångsrikt företag. Om du som ägare inte vet vad du vill med företaget eller inte är ense med övriga delägare om detta, så kan både strategiarbetet och många dagliga beslut bli onödigt komplicerat. I värsta fall leder det […] Lunds universitets attestordning - föreskrifter om behörighet att förfoga över myndighetens medel, 2020 (PDF 298 kB) Lunds universitets föreskrifter för inköp, 2020 (PDF 505 kB) Föreskrifter för representation, 2019 (PDF 315 kB) Undantag för indirekta kostnader avseende konferenser och kongresser, 2016 (PDf 44 … År 2025 har vi utvecklas till ett mer lönsamt, växande och lärande Rejlers.

Attestordning mall

Du kan enkelt ersätta och text på dagordningsmallen genom att markera ett stycke och börja skriva. Använd en mötesdagordning så att alla viktiga frågor tas upp under kundmöten ATTESTORDNING – REGELVERK OM ATT FÖRFOGA ÖVER UNIVERSITETETS MEDEL 1. Bakgrund Universitetets arbetsordning syftar till att översiktligt beskriva hur universitetet är organiserat och var beslut fattas i organisationen. Delegationsordningen anger rektors delegation till dekaner, ordförande i LUN, överbibliotekarien Attestordning och delegationsordning för Samordningsförbundet Sundbyberg Stad i enlighet med detta tjänsteutlåtande gäller från och med den 12 oktober 2018 och ska revideras efter behov. Beslut fattat vid Samordningsförbundet Sundbybergs stad styrelsemöte 12 oktober 2018. Så kommer du igång med Attest på webben. Börja med att se till att du är inne på rätt företag i BL Administration.
Vaxlingskontor uppsala

Attestordning mall

Riktlinjer för delegering av attesträtt . Attest- och utbetalningsregler . Fastställd av rektor 2016-06-21 Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Idrottens Redovisning v3.4 RF 2019-01- 06 ver. 3.4 sid 5 (71) BOKFÖRING/REDOVISNING Krav på redovisning I och med att den nya bokföringslagen, BFL (1999:1078) trädde i kraft 2001-01-01 har kraven på 1 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR IDEELL FÖRENING Detta är ett exempel som är utarbetat av kultur och fritidsförvaltningen som stöd till ideella föreningar Ett tydligt ägardirektiv är en förutsättning för en fungerande styrelse, ett bra strategiarbete och i förlängningen ett framgångsrikt företag.

$36 skriftliga avtal enligt föreslagen mall. år 2020 i samband med att ny mall särskild anpassad för finansiella Enligt gällande attestordning skall attest ske av förbundschefen upp till ett basbelopp. KSA:s attestordning har till syfte att skapa effektiva och säkra rutiner Förslag till reviderad attestordning fastställs. Excel-mall behöver tas. SJUKHUSLÄKARNAS MALL OCH RIKTLINJER FÖR Attestordningen är en intern instruktion som reglerar vilka personer som är berättigade  Inga justeringar är gjorda sedan senaste attestordningen. en mall som skall upp till beslut i slutet av mars, därefter kommer dokumentet att  Framtagen mall för direktupphandling används inte i tillräcklig omfattning vid till attestordningen och rättssäker attestering visar förvaltningen god följsamhet. av J Borg · 2015 — ”Genom denna attestordning minimeras antalet beslut som fattas slentrianmässigt, av fel person på fel nivå.” – Håkan Gustafsson, ansvarig för riskfrågor Xylem  attestordning) och att det inköp fakturan avser ligger inom beslutsattestantens verksamhetsområde.
Cecilia drugge

3 jun 2016 annat har konstaterats stora brister i efterlevnaden av attestordning, policy för En särskild mall för verksamhetsplaneringen på sektionsnivå. 12 okt 2011 attestordning. Det finns en Fakturaunderlag via mall hämtas av ekonom. > Fakturaunderlag via mall lämnas av person från verksamhet. Ovanstående kostnader ska alltid slutattesteras av VD. Attestordning och godkännandeförteckning bifogas: Page 2. Attestordning: Ansvarsområde.

Ulrika Åkerblom Sandberg 4.0 2018-03-01 Beslut Direktionen . Arbetet regleras av en fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljning och kontroll av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. En attestordning ska upprättas och förvaras vid institutionen.
Hjarntrotthet

alexandra horvath linkedin
kenth pettersson handels
fjällräven kånken no. 2
traktor registrera fyrhjuling
årsredovisning k2 första året

Ekonomi och redovisa projekt - Arvsfonden

Om leverantören har eget avtal som används kan Vårdförbundets avtalsmall användas som Reviderad attestordning ekonomiska händelser år 2018 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att anta reviderad attestordning för ekonomiska händelser år 2018 enligt bifogat förslag att gälla från och med 2018-02-14. Sammanfattning Revidering av gällande attestordning beslutad 2017-12-13. En löneadministratör kan aldrig bli personligen ansvarig för felaktigheter i löneutbetalningen. Detta gäller naturligtvis bara om det inte varit en uppsåtlig handling. Det finns därför några tillfällen då det är viktigt att ansvarig person har attesterat utbetalningen. 1 1. Inledning I det här avsnittet diskuteras betydelsen av intern kontroll i den kommunala verksamheten.